8. Графики

 

            1. Графични зависимости – за по-нагледно представяне на определени данни, често се прибягва до използването на графики. Те показват различни съотношения между стойностите, дават възможност за сравняване по един или друг критерий, от където да се направят допълнителни изводи. Съществуват различни видове графики, тясно насочени към един или друг вид информация, към определен тип задачи – икономически, статистически и т.н. Най-лесни за четене и разбиране са правоъгълните, линейните и кръговите диаграми. Те до голяма степен могат да покрият нуждите от графично представяне за повечето решавани от масовия потребител задачи (които не са тясно специализирани).

            2. Създаване на графика – първо е необходимо да маркираме данните, върху които ще се създава графика. Става с ляв бутон на  мишката, а ако те са разположени в несъседни редове или колони, нужно е и задържането на Ctrl. После се използва     или командата  Insert,Chart.  Това води до отварянето на нов прозорец, в който се правят всички по-нататъшни настройки. Да вземем една примерна таблица, върху която да създадем графични зависимости. В нея са изчислени стойностите на реализираните продажби от всеки дистрибутор на две издания, като се знае единичната цена и броят пласирани от всяко от тях.

 

            Данните, описващи един елемент от таблицата (обикновено в една колона или един ред), наричаме зона или серия (Series). Всяка зона може да образува  самостоятелна графика. Така например бройките от първото издание за всеки дистрибутор е една графика, бройките от втори вид за всеки разпространител могат да

 

изградят друга такава.

 

Да сравним графично броя продажби за І-во и ІІ-ро издание за всеки от дистрибуторите.

 

За да направим сравнение на стойностите на продажбите всъщност е необходимо да обединим  двете горни  еднотипни графики в една, т.е. да използваме 2 зони.

  

Ето и линейният вариант на

графиката върху същите данни. (Всеки цвят е една зона и би могъл да представлява самостоятелна графика).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    Какъв е процесът на създаване, след като сме определили вече зоните с данни, с които ще работим?

 

Трябва да изберем типа на графиката. Тъй като е сравнителна диаграма, подходящи са правоъгълната Column (предпочитайте вариантите от първата колонка, защото останалите – т.нар. вложени правоъгълници, също са по-трудно разбираеми)  и линейната Line такива.

 

 

      

        Видът на резултата зависи от това дали ще разглеждаме данните по редове или колони. В случай, че ги вземем по колони, графиката ще има 2 зони (по една за всяко издание) и 7 деления по х-оста (по едно за всеки дистрибутор). Ако ги разгледаме по редове (както е видно от дясната илюстрация), вече ще имаме 7 зони (по една за  дистрибутор) и 2 деления по х-оста (по едно за всяко от изданията).

           

            Забележка: При двата варианта се разменят само антетките (заглавните редове). Единия път имената на дистрибуторите са по Х-оста, а изданията образуват зоните, а другия - по Х са изданията, а зоните са съставени от дистрибуторите. По Y винаги са данните, разположени във вътрешността на таблицата! 

 

            Приемаме, че сме избрали варианта по колони ( действията са аналогични и в двата случая).

            В секцията Series се задават имената на зоните, за да не са служебните Series1, Series2. Става като щракнем на зона и после в полето Name изписваме желания текст или натискаме цветното му бутонче, за да ни даде възможност да посочим с мишката клетка от таблицата, съдържаща същия текст.

От полето Category (X) axis labels и цветния му бутон се връщаме в таблицата да посочим клетките, съдържащи текста, подходящ за именуване на деленията по Х-оста. (може и да оставим само служебната номерация, ако не попълним полето). С Next минаваме на следващия прозорец. В него най-важните неща за попълване са:

Chart title име на графиката

Category (X) axisиме на Х-оста (какво е разположено върху нея, а не имената на самите деления)

Value(Z) axisкакво е разположено по вертикалната ос, а не самите й деления. Наречена е Z, защото графиката ни е триизмерна и се предполага, че Х и Y са в равнината. Ако използваме двумерен вариант, за попълване ще е достъпно полето за име на Y;

 

 

 

В секция Data Labels можем да сложим имена на секторите в случай, че използваме кръгова диаграма. При избор на

 Value секторът ще е означен с конкрентната стойност, а  Percentage показва процента, отнасящ се за конкретен сектор от графиката.

            Последната стъпка е да укажем дали графиката ще е в същия работен лист като таблицата ни (As object in:) или ще се разположи в отделен такъв

 

 

 

 

 

 

 

(As new sheet:). Finish визуализира готовата графика на посоченото от нас място.

 

 

Кръговите диаграми се използват когато искаме да демонстрираме съотношения (какъв дял от цялото се пада на един от елементите).          

Примерно: Да се покаже процентното съотношение в продажбите на дистрибуторите за първото издание.

Кръгова диаграма се изгражда само върху една зона, защото не е възможно кръгът де се разцепи по различни признаци!)

            Процесът на създаване, редактиране и т.н. е същият, като трябва да се знае, че имената на деленията на Х-оста от правоъгълната диаграма се явяват имена на секторите на кръговата, които се разполагат в легендата.

 

            Всеки обект в графиката подлежи на редактиране. С десен бутон върху него извеждаме контекстно меню, съдържащо всички възможности за въздействие върху обекта. Обикновено търсим Format.  Така можем да променяме цветове на елементите, фонове, големина и вид на шрифта на всички надписи и т.н.

            Ако се налага промяна в началните данни или сме пропуснали да именуваме зоните или деленията по Х-оста, трябва да се върнем в познатия ни прозорец за създаване на графика чрез контекстното меню на зоните. (десен бутон върху някой от правоъгълниците и Source Data).

            Графика се трие като всеки обект – посочва се рамката й с мишката и Del.

            От Сhart – лентата могат да се правят различни промени по графиката като бърза смяна на вида

 

 

й (като се избере друг от вариантите), автоматично показване/скриване на легендата, добавяне на таблицата със стойностите под графиката, обръщане на ориентацията на изображението и т.н.

           

 

ЗАДАЧА 

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Какъв е смисълът на графичното представяне на данни?

2. Що е зона?

3. Как се създава графика?

4. Как се оформя и редактира графика?

5. Кога се ползват кръговите диаграми?

6. Как се трие графика?

7. Ако разглеждаме данните от една таблица по редове и после по колони, върху кои стойности се изгражда самата графика?