4. Форматиране на клетка и таблица

 

            1. Маркиране - ако щракнем върху буквата на една колона или номера на ред, те се маркират. Със задържане на ляв бутон и изтегляне в нужната посока се маркира правоъгълен участък от клетки, наречен зона. Ако изберем единия ъгъл на зоната, задържим Shift и щракнем върху срещулежащия ъгъл, тя се маркира цялата. Несъседни клетки маркираме с последователното им избиране при натиснат Ctrl.

            2. Форматиране на клетка - след като имаме избран обект – клетка или цяла  зона (едновременно ще се оформят по един и същ начин), остава да приложим върху него форматни характеристики. Това става от Format, Cells. Отваря се прозорец с много богати възможности, по-важни от които ще  разгледаме по-долу.

Секция Number: тук се оформя видът на числовите клетки.

 

-         General връща числото във вида, в който е въведено, дори и да сме правили някакви промени по него

-         Number уточняване на числовия формат, с колко знака след десетичната точка да е, да се оставят ли автоматични интервали между всеки три позиции и т.н. (Ако сложим ръчно интервали в числото, системата автоматично ще възприеме цифрите като текст и няма да може да ги включи в изчисления по-нататък!!!)

 

 

          

 

 

 

 

 - с тази икона от форматиращата ивица  числото ще увеличи и съответно намали броя на знаците след  десетичната си точка;

-         Currencyпаричен формат – избор на съответната парична единица, пред или след стойността се пише и т.н. (Аналогично на горното, не можем да дописваме паричната единица от клавиатурата, а трябва да форматираме клетката в паричен формат, за да се приеме числото като такова, а не като текст!!!)  
           – привежда клетката към уточнения паричен формат;

-         Percentageако въведем 20% в една клетка, тя ще напише автоматично 0.20. Но ако я форматираме в процентен формат, ще запази вида 20% като съдържание на клетката.

 

           – бързо преобразуване в процентен формат;

 

    Секция Alignment: свързана е с подравняването на съдържанието на клетката спрямо нея.

 

-         Horizontal ляво, дясно или централно разположение

-         Vertical горе, долу или централно разположение

-         Wrap Textако е избрано това поле, текстът може да е на повече редове в рамките на една клетка

-         Merge Cellsизбирането му е центрира спрямо колоните (сливане на клетки)

-         Orientationможем да напишем съдържанието на клетка под някакъв указан от нас ъгъл

 

 

        Секция Font: тук са познатите ни от Word варианти за оформяне на текст (за съдържанието на клетките). Можем да използваме и  лентата с инструменти

 

        Секция Border: вариантите за очертаване на рамки около клетките. Възможно е уточняване вида и местоположението на контура.

 

         Секция Pattern: възможност за избор не само на цвят, но и на щриховка на клетката

 

        Секция Protectionдава възможност да съдържанието на дадена клетка (обикновено съдържаща формула) да бъде защитено от неволни промени чрез “заключване”. За да се приложи тази функция трябва цялата таблица да е защитена, а това става от Tools, Protection, Protect Sheet като задаването на парола е по избор.

 

            3. Форматиране на таблица – съществува възможност да бъде приложен на таблицата готов вече формат, за улеснение на потребителя. Той само трябва да маркира създадената окончателно таблица и да избере някой от предложените му варианти в прозореца на командата Format, Auto Format.

Ако искаме ръчно да оформим таблицата си, можем да използваме познатите ни икони от чертожната ивица за оцветяване контура, вътрешността на клетките, иконата за цвят на шрифта, както и бутонът Border, с чиято помощ разграфяваме таблицата си.

 

 

 

Забележка: 1. Контурните линии между клетките в работната страница са само за ориентир на потребителя и не излизат на печат. Ако не разграфим ръчно или с някой автоматичен формат междуклетъчното пространство, то ще остане без разделители.

2. За да приложим възможност от Border, първо трябва да маркираме като при форматиране

3. Ако искаме по-дебел външен контур на разграфена таблица, първо използваме  и после .

 

Отговорете на следните въпроси:

1. Как се маркират различни части от таблицата?

2. Как се форматира клетка и какви са основните възможности за това?

3. Как се оформя таблица автоматично?

4. Кои инструменти можем да ползваме при ръчно форматиране на таблица в Excel?