2. Създаване и редактиране на таблица

 

            1. Създаване на таблица – когато искаме да въведем стойност в дадена клетка, тя трябва да е активна. Избирането й става с щракване на ляв бутон. Докато маркерът мига в нея, тя може да бъде попълнена или редактирана. Чак когато натиснем Enter, някоя от стрелките или с мишката в друга клетка, стойността се  възприема (счита се за въведена). За да въведем съдържанието на една клетка на повече редове, разделяме ги при въвеждането с Alt+Enter.

 

            Съдържанието на една клетка, ако е по-дълго от големината й, се вижда в съседната празна такава. В момента, в който попълним съседната клетка, тя започва да показва своето съдържание, а това на предната се отрязва. За да го покажем в пълния му вид просто трябва да разширим клетката, а не да пропускаме цели колони, за да могат пълните текстове да се виждат. Такъв подход е неправилен!!!

 

 • За да вмъкнем ред (става над текущия): заставаме на желаното място и изпълняваме Insert, Row
 • За да вмъкнем колона (става пред текущата): заставаме на желаното място  и изпълняваме Insert, Column
 •  За да изтрием ред или колона (за текущите):Edit, Delete, Entire Row/Column

            Ако предварително маркираме повече от един ред/колона  и изпълним съответната команда, ще стане едновременно вмъкване на точно толкова редове/колони над/пред текущата група .

 

 • За да увеличим/намалим размера на ред или колона: заставаме между двете букви (числа) обозначаващи ги, задържаме ляв бутон и изтегляме в желаната посока. Формата на маркера се изменя в показания вид. Това може да стане с конкретизиране на стойности във Format, Row/Column и настройките за височина на ред и ширина на колона (съответно High,Width).

 

 

 • За автоматично напасване на ширината на колона или височината на ред по най-дългия (съответно) най-висок текст в тях: Заставаме на границата на редовете/колоните и щракваме двойно с ляв бутон. Размерът се определя по най-подходящия начин, ката че всички текстове в реда/колоната да бъдат изцяло видни.

 

     Ако трябва да се въведе таблица със следната структура (има общ заглавен ред на повече от една колона), въвеждаме съдържанието на колоните, които са най-много на брой (месеците). В първата от няколкото общи клетки (тази над януари, над април, над юли и над октомври) въвеждаме съответния текст. Маркират се последователно по съседни тройки клетки и текстът се центрира между колоните с иконата       .

Клетките се сливат, а текстът застава в средата. Аналогично, ако маркираме последователно първите и после вторите шест колони и използваме същата икона, ще получим центриране на текста с полугодията. Той предварително се въвежда в колоните за януари и  за юли (първите от съответната група).

 

 

            2. Редактиране на таблица – ако се налага да променим стойността на една клетка, можем:

  • да напишем директно новата стойност, която ще замени старата като щракнем 2 пъти в клетката, за да я активираме
  • да изтрием текущата стойност във формулната ивица и да напишем новата
  • да натиснем  F2, което дава възможност за редактиране на стойността на клетката.

 

            Към редактиращите действия се отнасят и възможностите за работа с буфера, които са абсолютно аналогични на тези в Word. Ако искаме да преместим стойността на клека, използваме също влачене, а влачене със задържан Ctrl осъществява копиране. В тези случаи от съществено значение е формата на маркера, която се изменя според ситуацията.

 •   - четворна стрелка – означава местене

 

 •     -показва копиране при влаченето, а за целта трябва да сочим някъде по контура на клетката, за да я захванем

 • | - мигащ маркер с тази форма очаква въвеждането на текст

 

 • - показва избор на клетка. Ако задържим ляв бутон при този вид, можем да маркираме зона (група) от клетки
 • + - този вид се получава ако се позиционираме над точката в долния десен ъгъл на дадена клетка. Със задържан ляв бутон изтегляме в желана посока, като съдържанието на текущата клетка се размножава в посочените по следните правила ( използваме за автоматично попълване на някои зони от клетки):

Ø      ако в клетката има текст, незавършващ с число, става точно копиране на съдържанието й

Ø      ако в клетката има само число, става точно копиране на съдържанието й

Ø      ако в клетката има текст, завършващ с число, текстът се копира безусловно, а взависимост от посоката на изтегляне, числото расте или намалява с 1.

Ø      за да накараме системата да попълва автоматично съдържанието на клетки по нестандартен начин (примерно с числа през 1), трябва да укажем съответната зависимост в две съседни клетки, да маркираме заедно и тогава да изтеглим с плюса върху десния долен ъгъл. Системата ще спази зависимостта и ще попълни стойностите. Примерите показват резултатите в различните случаи.

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА

 

            Отговорете на следните въпроси:

1. Как се вмъкват и изтриват редове и колони?

2. Как се редактира съдържанието на клетка?

3. Какво означават различните форми на маркера?

4. Как се въвежда съдържанието на една клетка на повече редове?

5. Как можем автоматично да запълним клетки със съдържание?