8. Създаване на схеми


1. Инструментариум – за да направим една схема, основно използваме ивицата Drawing.

 

Видът на иконите ясно подсказва тяхното предназначение, но все пак нека ги обясним накратко:

 

- със задържане на ляв бутон и изтегляне в желаната посока можем да начертаем права или стрелка.

 

 - аналогично за правоъгълника и елипсата, като ако се чертаят със задържан Shift, съответно придобиват правилната форма на квадрат и кръг.
- изчертаване на текстов прозорец. Това е правоъгълник или квадрат, в който може да се пише. Ако сме начертали обикновен прозорец, можем да го превърнем в текстов с десен бутон върху него и Add text.
Двата вида – обикновен и текстов прозорец се различават по контролните си точки, когато ги изберем с мишката. Текстовият прозорец е с щрихована рамка.    
  - избор на фон за текущия обект, ако е затворена фигура
     - избор на цвят за контура на обекта
   - избор на цвят за текста в текстов прозорец
-избор на дебелина и вид на линия, както и възможност за преобразуване към посочен вид стрелка и обратно
- оформяне на двумерна или пространствена сянка на обект
- вмъкване на изображение
- отваря прозорец със стандартно създадени библиотеки с изображения, наречени ClipArt, които могат да се слагат в документите ни, но не са много подходящи за схеми
 - от AutoShapes можем да вмъкваме различни форми. Всяка от тях би могла да се преобразува в текстов прозорец от контекстното меню и така да бъде запълнена със съдържание.

 

 

Примерно:

                

 

Чрез бутона Drаw можем да извършваме редица действия, по-важните от които са:

- Group – изборът на два или повече обекта става:

 = чрез задържане на Shift и щракване с ляв бутон последователно на всеки от тях;

= с натискане на и очертаване на пунктир около желаните обекти със задържан ляв бутон. Това е приложимо само в случай, че те са съседни и всички трябва да бъдат избрани. Избраните обекти могат да бъдат обединени в група с тази команда, за да се обработват заедно. Това е подходящо действие особено след приключване на схемата, за да стане един обект и при евентуални корекции в документа да не се размести

- Ungroup ¬– разбива групата, която сме избрали на съставящите я отделни обекти с цел някой от тях да бъде коригиран самостоятелно

- Order – може да бъде сменян реда на застъпващи се обекти

- Grid ¬– Ако има отметка на полето Snap to grid, това означава, че работната ни област е мислено разчертана на ситни квадратчета с указани там размери. Движението на мишката ни няма да е плавно, а ще прескача по тази “мрежа”. Затова по-удобно за общ тип схеми се работи при изключен Grid.

 - Rotate or Flip – Един обект може да се копира (с влачене и Ctrl или чрез буфера) и след това да се обърне симетрично или да се завърти подходящо, като се използва тази подкоманда. Това ще гарантира еднаквост на огледалните обекти.

Примерно:                                            

 2. Възможности за оформление – начертан обект подлежи на корекция, като е достатъчно да се избере с щракване на мишката и с десен бутон извеждаме контекстното меню. То включва всички възможности за промяна, приложими върху конкретния обект взависимост от типа му. От Format... влизаме в допълнителните настройки. Повечето команди от Draw също са включени в контекстното меню. Тук са и тези, за работа с буфера. Всеки от обектите подлежи на мащабиране чрез контролните си точки. Текстът във всеки прозорец също може да се оформя.

Отговорете на следните въпроси:

1. Какво е значението на бутоните от чертожната ивица?

2. Какво вършат командите от бутона Draw?

3. Как можем да оформяме един начертан обект?

4. Опитайте на да пресъздадете схемата от ІІІ. 7.