7. Колони. Нови раздели и страница. Таблици


1. Колонен текст – има два основни начина за разполагане на текст в колони: a. да разделим листа на колони и да въведем текста b. да въведем текста, да го маркираме и разположим в желан брой колони В първия случай използваме Format, Columns…или иконата от стандартната ивица. Иконата прилага настройките, които са зададени при последното

 

 

 

 

 

 

 

                            

 посещение на командата за колонен текст от менюто, а тя от своя страна по-прецизно определя параметрите. Можем да изберем броя колони, както и тяхната приблизителна големина една спрямо друга, макар че това може после да бъде и ръчно коригирано. С отметката (в момента не е активна, защото сме на една колона) Equal columns width системата автоматично разпределя по равно листа между указания от нас брой колони. Отметката Line between (също неактивна в момента, т.е. е с блед цвят) се поставя разделителна черта между колоните на текста ни. Във втория вариант, маркираме текста, който сме въвели и избираме иконата или меню-командата както в горния случай. 2. Задаване на нов раздел или писане на нова страница – най-важно е, че когато искаме да премахнем или зададем колонен текст на една и съща или съседна страница с друг, разположен на целия лист, е необходимо по някакъв начин да кажем на системата, че задаваме настройки, коренно различни от горните. Това е нещо като начин да поставим “разделителна черта” между двата типа настройки. Използваме командата Insert, Break. В Section Break types указваме такъв “предел” между типовете настройки, което се нарича нов раздел или нова секция от текста. Линията не е видима, тя е просто указание към системата как да форматира.

  С иконата    все пак можем да покажем непечатните символи, към които спада и границата на раздела. Next page означава, че новият раздел ще започне от следващата страница, а Continuous – че продължава на същата. В Break types се задават също разделители, които се ползват единствено от системата и не се показват на печат, а само с помощта но посочената по-горе икона.  Примерно Page break, което е еквивалентно на Ctrl+Enter от клавиатурата, изглежда така. Приблизително същия е видът и на другите разделители (само текстът в тях е различен). Page break води до писане на следващия текст на задължителна нова страница, независимо къде свършва предната. Използва се примерно при въвеждане на книга (всяка глава да е на нова страница). Дори да настъпват корекции, които да увеличават или съкращават текста преди указанието Page break, следващият ще е задължително от нова страница. Column break, равносилно на клавишната комбинация Shift+Ctrl+Enter прехвърля всичко след текущата позиция на маркера към следващата колона. Така всъщност разпределяме текста си, ако го правим многоколонен след въвеждане (той остава само в

първата и трябва изкуствено да бъде прехвърлен по останалите). Комбинацията е нужна и за да преминем в съседната вдясно колона, ако набираме в момента текста и искаме да продължим там. С поставяне на мишката над лявата или дясна граница на коя де е от колоните и задържим ляв бутон, с изтегляне в желаната посока, можем да променим големината на колоната.

3. Таблици - освен възможностите за вмъкване на готови таблици от Insert, Object, създаване на таблица от програмата Excel чрез иконата , от можем да маркираме брой желани редове и колони, за да вмъкнем таблица в документа си. Същото може да стане и от команда Table, Insert Table…В това меню са и всички възможности за обработка на една таблица. По-важните от тях са:
Insert – можем да вмъкваме ред и колона на различни позиции спрямо текущите.
Delete – за изтриване на ред (Row), колона (Column) или цялата таблица (Table).
Select – можем да маркираме желана част от таблицата, но това става и с щракване на левия бутон пред желан ред или над колона, а с изтегляне в определена посока се избират и съседните им.

Ако маркираме две клетки и дадем Merge, те се сливат в една. Така можем да постигнем разпределение на табличното пространство от вида: Split Table ще разкъса таблицата на две страници. Ако маркираме таблицата и изпълним Table, Table Auto Format…, можем да изберем готов вариант на външно оформление на таблицата. Той ще се приложи автоматично. Мишката върху очертание на таблицата придобива вид на две успоредни черти. Ако задържим мишката, можем с изтегляне да свиваме и разпъваме редове и колони ръчно.

Видео-демонстрации по темата:                    

                    

Отговорете на следните въпроси:

1. Как се създава колонен текст и коя клавишна комбинация се ползва в тази връзка?
2. Как се задава нов раздел и задължителна нова страница?
3. Как създаваме и оформяме таблици в Word?