6. Вмъкване на картина, символ, падаща буква, художествен текст


За да направим един документ в Word по-атрактивен и прегледен, към него често се налага да се вмъкнат различни обекти – художествени текстове, картини, декоративни букви и т.н. 1. Вмъкване на картина – Това може да стане по два начина: - иконите за вмъкване на рисувано изображение от готовите библиотеки и картина от посочено място на диска; Insert, Picture, ClipArt и Insert, Picture, From File…. И в двата случая системата дава възможност да изберем точното изображение от разположените на диска ни файлове със снимки, картинки, анимирани изображения и т.н. Като източник на файл за вмъкване може да се посочи също и друго устройство – дискета или компакт-диск.

2. Вмъкване на скрийншот – така наричаме снимка на екранното съдържание, като то може да бъде абсолютно произволно. В случая, по този начин са създадени вградените в тези лекции илюстрации. Когато искаме да запишем цялото или част от екранното съдържание под формата на файл, достатъчно е докато то е активно, да натиснем еднократно от клавиатурата бутона PrntScrn. Това изпраща снимката в буфера. После я отваряме с някой графичен редактор, за да я запишем като файл. Използваме Paint, защото е вградена в Windows програма (Start, Programs, Accessories, Paint). В нея вмъкваме картината от буфера (Edit, Paste) и можем да я запишем с File, Save или да отрежем част от изображението с инструмента за изрязване при задържан ляв бутон, очертавайки правоъгълник около желаната област. С Edit, Copy или Edit,Cut изпращаме само ограденото в буфера. Отваряме си нов файл (File, New). Когато ни попита ще запишем ли файла от Paint, отговаряме “Не”, защото все още това не е желаното от нас изображение. Изпълняваме ново вмъкване от буфера на чистия лист, вече на желаната изрезка от първоначалното екранно съдържание и с командата за запис на файла, посочена по-горе, го записваме като файл на диска. По подразбиране системата ще му сложи разширение BMP, но ако желаем то да е по-малко по размер, препоръчително е да изберем JPG за тип на файла, което става от списъчното поле, точно под това за посочване на файловото име. Във Word вмъкваме скрийншота точно по същия начин като обикновена снимка. Докато сме изрязали детайл от картинка в художника (Paint), можем и директно да го вкараме в текстовия си документ, използвайки буфера (Copy или Cut в Paint, отваряме си Word и изпълняваме Paste). Разликата с горния случай е, че няма да имаме изображението и като отделен файл на диска, а ще се ползва само в документа ни. След вмъкване на изображение, като го изберем със щракане с мишката върху него, то е очертано с т.нар. контролни точки така: Ако застанем на някоя от тях, показалецът на мишката се променя в стрелка и със задържан ляв бутон можем д променяме размера й, изтегляйки в желаната посока. Изображението обаче ще е неподвижно, т.е. няма да можем да го преместим от мястото, на което е поставено преди (текущата позиция на маркера в момента на вмъкването). За да направим възможно разполагането на картинката сред текста, както е при нашите илюстрации, трябва да форматираме изображението, т.е. от контекстното му меню избираме Format Picture. Тук можем да махаме и слагаме фон и рамка на картинката (Colors and Lines), да преоразмеряваме с точни стойности в инчове или сантиметри (Size), да променяме контраста или осветеността (Picture) или да накараме изображението да се разполага по определен начин спрямо текста (в случая му се позволява да бъде “облято” от текста) и листа (от кръговите бутони отдолу). Контролните точки около изображението се променят в бял цвят, а ако застанем с мишката над снимката, маркерът придобива формата на четворна стрелка. Със задържан ляв бутон вече ще ни позволи да изместим изображението на всяко желано от нас място.

Мишката върху зелената точка пък дава възможност за ротация, т.е. завъртане в желана посока при задържан ляв бутон.

Това пък е ивицата Picture, от която също можем да правим обработка на изображението си – промяна в осветеността, контраста (иконите от първата половина), отрязване на изображението по краищата, като ненужното просто се скрива), завъртане (триъгълничетата), форматиране (иконата с кучето), слагане на фон и рамка и т.н.
2. Вмъкване на символ – когато ни е нужен някакъв по-специален знак, липсващ на клавиатурата, можем да го сложим в документа, като отидем на желаното място и изпълним: Insert, Symbol. От Font може да се избере различен шрифт, а там разнообразието от символи е особено богато. С бутон Insert става и самото вмъкване.

3. Вмъкване на декоративна (падаща) буква – става въпрос за онези красиви, големи букви в началото на абзаца, които сме виждали в книжките с детски приказки. Задаването става по следния начин: маркираме първата буква от абзаца и избираме от менюто Format, Drop Cap. В прозореца, който се появява, посочваме от кой вид да е разположението й (2 или 3 вариант, а с едно се премахва падащата буква), избира се шрифтът й от полето Font, както на колко реда “да пада” и разстоянието й от текста. По подразбиране декоративната буква е до текста и се разполага на нивото на три реда от абзаца.4. Вмъкване на художествен текст – от Drawing ивицата, която обикновено е в дъното на листа и изглежда така:


избираме и това води до отваряне на прозореца WordArt Gallery: Избираме вида на желания текст и се отваря нов прозорец, в който да въведем самото му съдържание. Можем да сменим и шрифта. С ОК ще получим обекта вмъкнат в документа си, очертан с черни контролни точки, т.е. неподвижен от позицията си. По начина, описан за снимките, форматираме обекта, само че от контекстното меню този път ще изберем Format WordArt...


Така изглежда примерно един, създаден художествен текст. Пак от чертожната ивица (Drawing) можем да сменим цвета на сянката, както и разположението й спрямо текста (последните 2 икони – Shadow Settings, 3D-Settings). 6. Вмъкване на други обекти в текст – разнообразието на възможните за вмъкване обекти в Word е огромно. Основно възможностите са в меню-командата Insert (вмъквам). Можем да добавяме също схеми, автоматични форми и др. Те също сe намират в Drawing – ивицата. и водят до прозорци за доуточняване на желания обект.

 

 

 

 

 

Видео-демонстрации по темата:

Отговорете на следните въпроси:
1. Как се вмъква в документ картина, скрийншот, символ, художествен текст и падаща буква.
2. Как се форматира вмъкнат обект?