5. Форматиране на шрифт и абзац


1. Маркиране (осветяване, избиране на текст) - необходимо е, за да можем да форматираме – оформяме текста по определен начин. Взависимост кой е маркираният обект, форматните характеристики, които задаваме, ще се отразят на него. Съществуват много начини за избиране на различни части от текста, по-популярни от които са: Ctrl+A, равностойно на Еdit, Select All, както и на 3 пъти щракване в лявото поле на документа – маркира целия документ Ctrl+Home – маркира от текущата позиция на маркера до началото на реда Ctrl+End – маркира от текущата позиция на маркера до края на реда Ctrl+PgDn – маркира една екранна страница надолу Ctrl+PgUp –маркира една екранна страница нагоре двойно щракване върху дума – маркира думата щракване пред реда – маркира реда двойно щракване пред абзац – маркира абзаца задържане на ляв бутон и изтегляне в желаната посока – маркира частта от текста, върху която прилагаме действието Shift + стрелка в нужната посока - маркира от клавиатурата частта от текста, върху която прилагаме действието

2. Форматиране на шрифт – след като сме указали текста, който ще бъде оформен, пристъпваме към задаване на конкретните му характеристики. За целта може за се използват бързи клавишни комбинации, икони или команди от стандартното и контекстното меню. Основната възможност е от Format, Font (форматирай шрифта). Извикването на командата става и с бързата комбинация Ctrl +D или от контекстното меню, с десен бутон върху маркираното и избор на Font. В полето Font на появилия се прозорец избираме използвания шрифт (начина на изписване на символите). От Font style определяме типа на шрифта, като възможностите са: Regular- стандартен, Italic – наклонен, Bold – удебелен, Bold Italic- удебелен и наклонен. Size – указваме големината на шрифта, като стандартната е 12 пункта. Font color – възможност за смяна цвета на текста, Underline style и Underline color – задават се съответно видът и цветът на подчертаването, ако искаме да има такова. В Effects можем да слагаме различни екстри на маркирания текст – сенки, релефност, двойно подчертаване, зачертаване и т.н. Могат да бъдат видяни с поставяне на отменка в съответното поле и следене на прозореца с предварителния преглед на резултата. (Прилагайте ги един по един когато ги изпробвате, за да видите действителния ефект от съответния ефект). Допускат се повече от един избора за текстов ефект. Най-важни тук са т.нар. Superscript (степен) и Subscript (индекс), които съответно повдигат или смъкват символа половин ниво над или под текста. Подходящи в случаи като: Ха клас или Хn. От другите секции на командата Format, Font съответно Character Spacing и Text Effects можем да увеличаваме/намаляме разстоянието между символите на шрифта или за сложим анимирани ефекти от рода на мигане, цветно ограждане и т.н. за текста. Всичко, което бихме приложили с конкретен избор, може предварително да бъде видяно в примерния прозорец. По често обаче потребителите ползват в работата си средствата на форматиращата лента с инструменти (може да има лека разлика във вида й, защото подлежи на допълване и дооформяне от потребителя, а всеки предпочита определен тип икони). Най-важните икони от нея имат следния смисъл:
- избор на вида на шрифта от падащото меню;
- задаване големината на шрифта;
- прави текста съответно удебелен, наклонен или подчертан (възможно е да се прилагат и в комбинация);
- определя се типът на подравняването на абзаца, като картинката показва точно какъв ще е ефектът от всяка икона. Отговарят последователно на ляво, дясно подравняване, центриране и изравняване на текста; 
- цвят на шрифта. Избира се от падащото меню.
- отговаря на командата Format, Bullets and Numbering и поставят съответно автоматична номерация (допуска и няколко нива от Outline Numbered, като системата я следи) или избран символ за отбелязване на различни подточки.
 

Примерно:  Това са

 варианти

 на Bulets,

а тези на номерация:

 1.1. Мъже
         1.1.1. служители
         1.1.2. работници
    1.2. Жени
         1.2.1. служители
         1.2.2. работници

3. Форматиране на абзац – става от Format, Paragraph. Тази възможност присъства и в контекстното меню. Ако ще прилагаме форматиране върху повече от 1 абзац, задължително е те да са маркирани, но ако ще прилагаме командата само върху текущия абзац, това не е необходимо. Най-важни полета тук са Alignment и Line Spacing. От Alignment определяме подравняването на текста, което може да е:

Left ¬- лявоподравнен
Right - дясноподравнен
Center - центриран
Justify – изравнен В Line Spacing можем да зададем междуредовото пространство, което да стане двойно, ред и половина или по-малко от 1 ред, взависимост от конкретната нужда. 4. Най-използвани клавишни комбинации:
F3 – за маркиран текст, при последователно натискане, сменя съответно само главни, първа главна или само малки букви на изписване. Изключително полезна възможност, макар и не толкова популярна;
Ctrl+B – прави текста удебелен;
Ctrl+I – прави текста наклонен;
Ctrl+U – подчертава теста;
Ctrl+Space – връща към стандартен текст, както и да сме го променяли преди това;
5. Прехвърляне на форматните характеристики –
ако искаме да уеднаквим два текста, а характеристиките на оригинала са твърде много, за да стане бързо (възможно и да не помним как точно сме променили символите, за да повторим оформлението), използваме възможността Format Painter, което е вградено в иконата . С нея се работи така: посочваме (чрез щракване в него) оригиналния текст. После избираме инструмента (четката) и със задържан ляв бутон маркираме текста-приемник. Автоматично той ще приеме точно вида на първия. Ако четката се натисне два пъти, позволява прехвърляне на форматните характеристики върху различни части от текста, които не са съседни.
 

Видео-демонстрации по темата:


Отговорете на следните въпроси:

1. Що е форматиране?
2. Как се маркират различни части от текста?
3. Как се форматира шрифт? Какви бързи клавишни комбинации за целта знаете?
4. Как се форматира абзац?
5. Как можем да прехвърлим формата на един текст върху друг?