3. Настройка на страницата 1. Определяне на размер и ориентация на листа - използваме командата File, Page SetUp. От Margins се определят съответно горно, долно, ляво и дясно поле, което може да стане и ръчно от скалата на листа, освен ако не са ни нужни конкретни настройки за работата. Gutter е отстъп, който се оставя симетрично на листите, така че да са готови след печат за подвързване като книга. В Orientation, както и картинката показва, се избира съответно портретна или пейзажна ориентация на листа, взависимост от конкретния документ. В секцията Paper може да се зададе размер на листа, различен от А4 (стандартен машинописен лист). Настройките са в сантиметри или инчове (1”=2.56см.)
2. Ръчна настройка на полетата - поле е онази част от листа, в която не се пише и огражда текста като странична рамка. В скалата, когато маркерът на мишката придобие показаната форма, със задържан ляв бутон можем да преместим съответно лявото или дясното поле в определена посока, като така да го намалим или увеличим.
3. Отстъп и настъп – двете триъгълничета в ляво на скалата се използват за определяне големината на:
- отстъп – това е разстоянието, с колкото навътре ще започва всеки нов абзац. Така потребителят няма да има грижата за Tab след Enter, а ще остави системата автоматично да го прави и то еднакво за всички абзаци (може и да се нагласи на размер, различен от този на табулацията). В абзаца на т.3 също има отстъп.
- настъп – това е позицията, от която ще започват всички следващи редове след първия в даден абзац. Текущият е пример за това, как настъпът е много по-навътре и така първият ред “виси”. Тези параметри се определят като се премести съответно долното или горно триъгълниче в исканата от нас посока със задържане на ляв клавиш. Те могат да се движат и заедно, ако се захване с мишката правоъгълничето, което е под тях. Един пример за подходящо ползване на едновременен отстъп и настъп е писането на молба, при която данните са изписани от определена позиция навътре в листа. Можем да напишем текста в ляво, да го маркираме и с правоъгълничето да изместим границата на листа навътре, както е показано в примера по-долу.
                       До .................
                       МОЛБА
                       от....................
Отговорете на следните въпроси: 1. Откъде можем да променим ориентацията на листа?
2. Как можем да сменим размера на листа?
3. Какво означават термините отстъп и настъп?
4. Как се задават отстъп и настъп? Дайте примери за случаи, когато ще ни са полезни.