2. Създаване и редактиране на текст1. Създаване на текст - за да въведем текста използваме клавиатурата и мишката. Целта на използването на компютъра за работа с документи е не той да ни служи като пишеща машина, а да можем да автоматизираме така дейностите си, че да си намалим многократно времето за писане. Предимство е и възможността винаги да се върнем и да поправим елементите, които не ни харесват. Има два основни варианта за писане – в режим на вмъкване и в режим на припокриване. При първия, когато вече има набран от клавиатурата текст и позиционираме маркера (с еднократно щракване на ляв бутон) някъде в него, щом започнем да пишем, новият текст ще се вмъква от позицията на маркера, измествайки готовия вече напред. В режим на припокриване новопишещият се текст заличава символите под него. Кой е активният режим виждаме от реда на състоянието, където ако е потъмнен OVR, значи сме в режим на писане отгоре, т.е. припокриване. С мишката и щракване на този надпис, сменяме режима, което е аналогично на натискане на клавиш INS от клавиатурата. Основно правило при писане на компютърен текст е, че не се натиска Enter в края на всеки ред, а системата автоматично минава на следващия, като ако не може да събере думата на горния, прехвърля я цялата на долния ред. Така че потребителят няма грижа да следи запълването на редовете. Enter се натиска само за приключване на абзац. (Следващият започва задължително на нов ред) - Това е знакът, който остава след натискането на Enter и обозначава край на абзац. Той е непечатен символ, т.е. не излиза на печат, а служи само за ориентир на потребителя каква е структурата на текста му. Може да бъде показан и скрит, съответно с натискане на бутона със същия вид от стандартната ивица. Другите такива непечатни символи, които ще забележим в текста си са: “. “ – показва натискане на клавиша за интервал
“ – натисната е табулация. Препоръчва се за започване на нов абзац, защото има фиксирана дължина (за разлика от определен брой натиснати интервали, които могат да имат различна дължина заради изравняването на текстовете) и документът става правилно подреден.
2. Триене, местене и копиране на текст :
Триене – с клавиш Del изстиваме символ под маркера, т.е. с многократното му натискане ще заличим стоящите в дясно знаци. Всеки маркиран обект също се изтрива с Del, като това важи в частност и за цели думи, редове, абзаци и т.н. С Backspace се трие вляво от маркера.
За преместване на текст – той трябва да е маркиран и след това просто се влачи до новата си позиция. Тази възможност може само да се ползва, ако е дадена съответната настройка в Tools, Options, Edit, Drag-and-Drop text editing. Иначе можем да използваме буфера за посредник, като изтриваме нежелания текст в него, след което се позиционираме на новото място и вмъкваме буферното съдържание. Това става с иконите Cut и Paste от стандартната ивица с инструменти. Копиране на текст – По същия начин с влачене на маркираното съдържание до новото място, но при задържан Ctrl от клавиатурата. Отново зависи от настройката в опциите. Можем да ползваме и буфера, като копираме в него и след това вмъкнем и на новото желано място. Така един текст може да бъде многократно размножен. Иконите са Copy и Paste.
2. Движение в текста – основно използваме няколко клавиши и комбинации за бързо преместване на маркера на различни места в текста (списъкът не изчерпва всички възможни, а само най-популярните в практиката): • Home – в началото на текущ ред
End – в края на текущ ред
PgUp – екранна страница нагоре
PgDn – екранна страница надолу
Ctrl+Home – в началото на документа
Ctrl+End – в края на документа

За бързо придвижване до определена страница на дълъг текст използваме Ctrl+G, F5 или View,Go to…, като всички те са равностойни начини за извършване на едно и също действие. Посочва се само номерът на желаната страница и системата ни прехвърля там автоматично.
3. Търсене и замяна на текст – в практиката понякога се налага да заменим един текст с друг, навсякъде или почти навсякъде в текста, където той се среща. За да си спестим изчитането на дълъг документ, можем да направим търсенето и замяната автоматично в редактора. Edit, Filnd или Ctrl+F отварят прозорец за търсене. В полето Find what пишем търсения текст – дума, част от дума или словосъчетание. More отваря допълнителни опции, с които задаваме: • дали текстът да се търси в пълно съответствие на малки/главни букви с шаблона, който сме задали (Mach case) • дали да се търси само като самостоятелен израз или може и като част от друг текст Примерно: стая е част от стаята.(Find whole words only – само точно като шаблона). Останалите опции са по-подходящи за английския език и са съобразени със спецификата му. В секция Replace (замени) единственото различие с прозореца за търсене е, че се добавя и допълнително поле Replace with (замени с), в което пишем новия текст. Бутон Find next и при търсене, и при замяна отива на следващото съответствие, ако такова съществува, а Replace ще направи замяната, където я потвърдим. За да търсим в целия документ, първоначално се позиционираме в началото на документа и така се преглежда отгоре-надолу. Ако не сме там, след като системата провери до долу документа, ще ни попита да започне ли сега от началото до мястото на старта или не.
 

Видео-демонстрации по темата:


Отговорете на следните въпроси:
1. Какво е абзац?
2. Как се показват и скриват непечатните символи?
3. Какви непечатни символи познавате и какво е значението им?
4. Какви бързи клавишни комбинации за придвижване в текста знаете?
5. Как се трие, мести и копира текст в документа?
6. Как можем да заменим един текст с друг навсякъде в текста?