5. Клавиатура. Значение на клавишите

 

            Клавиатурата (Keyboard) е стандартното входно устройство, чрез което подаваме на компютъра данните за обработка. Представлява клавишен блок. Всеки бутон има свой позиционен код и взависимост от режима на работа се възприема една или друга въведена стойност. Като изключим екстрите (бутони, предимно свързани с Интернет, звука на компютъра и т.н.), добавяни в последните модели, можем да кажем, че значението на клавишите е следното:

Буквено-цифрови клавиши – с тях можем да въвеждаме текст (кирилица или латиница) и числа. Стандартната латинска наредба на символите наричаме QWERTY, по

разположението им. Любопитното е, че в началото, когато Шолтс създава пишещата машина през 1867г., бутоните са били разположени азбучно, както е показано на горната картинка, но машинописците били толкова бързи, че въвеждали с по-голяма скорост от тази, на която крехката механика можела да издържи. Затова, за да се ЗАБАВИ скоростта им, се избира една от изключително големия брой възможности за подредба на клавишите - съвсем не най-добрата, просто една от всичките.....Българските букви са по БДС – Български държавен

стандарт и наредбата им е съобразена с т.нар. ергономични изисквания – правила, които трябва да се спазват, за да се щади максимално здравето на човека. В случая е съобразено най-често използваните букви в езика ни да са под по-издръжливите и по-дълги пръсти на ръцете и т.н.

                                                                                          

 

 

 От бутона /долу дясно на екрана/   за смяна  на езика, можем    да сменяме съответно кирилица и латиница.

 

 

 

 

 

 

 

Enter въвежда ред за обработка. В графичните среди е равносилен на двойно щракане с левия клавиш на мишката;

CapsLock  - постоянна смяна на регистъра, т.е задава писане с главни букви. Има светлинен индикатор в горния десен ъгъл на клавиатурата, показващ кога клавишът е активен. Алтернативно се включва и изключва. Не дава достъп до горния ред символи, намиращи се при числата.

Shift еднократна смяна на регистъра, т.е. ако пишем с малки букви, клавишът ще ги промени в главни, а при включени главни букви ги обръща в малки. С него въвеждаме символите от горния хоризонтален ред, намиращи се над числата. Трябва да се задържи докато се въведе желаният друг символ;

CtrlВзависимост от средата, в която работим, той има зададено различно значение. Обикновено се използва в комбинация с друг клавиш или с мишката;

Alt - Взависимост от средата, в която работим, той има зададено различно значение. Обикновено се използва в комбинация с друг клавиш;

F1-F12наричаме ги функционални клавиши и те са също с различно действие взависимост от това, къде точно работим;

Backspaceтрие символ в ляво от маркера;

 

Delete (Del)трие символ под маркера (разположените в дясно символи);

Insert (Ins) сменя режим на вмъкване (въведената поредица символи се отмества на дясно и освобождава място за нововъвежданото) и режим на препокриване (нововъведеното заличава символите, които съществуват на дадената позиция, пишейки върху тях);

Esc обикновено има значение на отказ от някакво действие, но е специфичен взависимост от средата, където работим;

Tab оставя няколко празни позиции едновременно;

Text Box:  
 

  

NumLock – включва и изключва /алтернативно/ действието на цифрите от малкия клавишен блок в дясно на клавиатурата /в елипсата/. Има светлинен индикатор. Когато е изключен  са в сила не цифровите означения на бутоните.

Space интервал, оставя празни позиции между символите;

Scroll Lock – свързан е с превъртане на екранното изображение;

Pause (Break) – обикновено за прекъсване на някакво действие, но също се определя взависимост от средата на работа;

Print Screenза запазване на снимка на екранното съдържание, която после може да се обработи с някакъв графичен редактор. В DOS изпраща текстово съдържание на екрана директно на принтера;

Page Down (PgDn) придвижване “екранна страница” нагоре;

Page Up (PgUp) – придвижване “екранна страница” надолу;

Стрелки – за придвижване на маркера  в съответната посока;

Задържан бутон започва многократно да се повтаря!

Отговорете на следните въпроси:

  1. Как наричаме стандартната латинска подредба на символите и защо?
  2. Гледайки клавиатурата, обяснете значението на всеки клавиш от нея.