1. Информация. Единици за измерване на информацията

 

Информация наричаме всяко сведение, което получаваме чрез сетивата си. Нейната полезност се определя от няколко важни свойства:

-         Достъпност и Навременност   заинтересуваните да имат и то навременен достъп до нея

-         Актуалност- да отразява текущите свойства на обекта

-         Значимост определя се от важността на описвания обект

-         Съдържателност да няма излишни сведения

-         Достоверност точно, правилно представяне на обектите

-         Изчерпателност да включва всички важни характеристики на обекта

            Синтезираната за обработка информация наричаме данни. Често в литературата понятията данни и информация се използват като взаимнозаменими. Дейностите, които могат да се извършат с информацията се свеждат до 4: СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ и РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. Това са т.нар. информационни дейности. Произволна комбинация от две или повече от тези дейности образува информационен процес.


 

            Основната единица за измерване на данни е BIT (Binary DigiT двоична цифра). В 1bit можем да запишем една от двете стойности 1 или 0. (Бележим с малко b). Само чрез тези два символа може да се представи всяка информация, която компютърът ползва числова, символна, графична и т.н. В машината 1 и 0 се представят като две различни нива на напрежение във вътрешните компоненти, които я изграждат. Комбинацията от 8bits се нарича байт byte, отбелязва се с главно В. По-често се ползват производните на тази мярка, а именно:

1 КВ Kilobyte =210 bytes = 1024 bytes

1 MB- Megabyte =220 bytes

1 GB Gigabyte = 230 bytes

1 TB Terabyte = 240 bytes

 

* Шега, спомагаща за запаметяването на нов термин:

Един компютърен маниак иска на друг 1000 лв. назаем. А той го пита: Не може ли да ги закръглим на 1024?

Отговорете на следните въпроси:

1. Що информация?

2. Що е данни?

3. Кои са основните информационни дейности?

4. Какви единици за измерване на информацията познавате?